Logo PG Residus Sanitaris

  • Treballem amb seguretat

  • Contenidor per a citotòxics de 30 litres

  • Contenidor per a residus tallants i punxants

  • Contenidors del Grup III i IV

Els residus sanitaris requereixen d’una correcte gestió, diferenciada de la resta de residus, per tal de garantir la protecció del medi ambient i de les persones.
Per tal cosa, disposem d’una reglamentació específica de la Generalitat de Catalunya, aplicable en matèria de recollida, transport, tractament i eliminació dels residus sanitaris: Segons aquesta normativa, els residus sanitaris els podem classificar en diferents grups segons el grau de perillositat i la tipologia de cadascun d’ells.

Així, tenim els residus dels grups I, II, III i IV.
Els grups I i II es poden considerar assimilables als urbans i, per tant, no necessiten de cap tractament específic, fora dels habituals pels residus generats en domicilis i indústries.
Els grups III (residus biològics) i IV (residus citotòxics) són els que SI, que requereixen d’una gestió i tractament específic, degut a la seva perillositat per les persones i el medi ambient.
Aquests són els que ens ocupen, i PG residus sanitaris gestiona correctament.
Som especialistes en la gestió dels residus sanitaris. Més de 20 anys d’experiència ens avalen.